Déhora Consultancy Group cover

Naše služby

Poskytujeme analýzu aktuálneho stavu, poradenstvo a praktickú podporu organizáciám v situáciách, keď sa plánovanie a riadenie pracovných síl dostane do určitého stupňa zložitosti, nehospodárnosti a nepredvídateľnosti. Spoločnosť Déhora podporuje rôzne organizácie na operačnej, taktickej a strategickej úrovni vo všetkých odvetviach podnikania.

Déhora specialist in workforce planning and management

Expert na plánovanie a riadenie pracovných síl

Naši kvalifikovaní špecialisti Vám môžu pomôcť prostredníctvom zlepšenia plánovania a riadenia pracovných síl dosiahnuť lepšie výsledky v oblasti ľudských zdrojov, a to najmä:

 • zvýšenie produktivity práce;
 • pokles miery pracovnej neschopnosti;
 • pokles práce nadčas;
 • pokles miery fluktuácie zamestnancov;
 • zlepšenie dobrého mena organizácie v regióne (atraktívny zamestnávateľ, starostlivosť o zamestnancov).

Pre zamestnancov to znamená napríklad:

 • zvýšenie flexibility práce;
 • nárast motivácie;
 • lepšia tímová práca;
 • zlepšenie pracovných podmienok v oblasti zdravia a rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom (nárast spokojnosti)

Kde a ako Vám môžeme pomôcť?

Naše skúsenosti Vám pomôžu najmä v týchto oblastiach:

 1. zlepšenie plánovania pracovných síl;
 2. flexibilita pracovnej sily;
 3. dlhodobá udržateľnosť zamestnancov.